รายงานการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว


หน่วยบริการ ต.ค.61-ปัจจุบัน เดือน 2019-10 การดำเนินการ   บริการในอนาคต
คน คร้้ง กิจกรรม คน ครั้ง กิจกรรม ใหม่ เก่า ดำเนิน
การแล้ว
ยังไม่
ดำเนินการ
 
03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0
03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
03350 รพ.สต.บ้านจะกง 4 4 8 0 0 0 0 0 7 1
03351 รพ.สต.บ้านใจดี 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0
03352 รพ.สต.บ้านกันจาน 2 2 3 0 0 0 0 0 3 0
03353 รพ.สต.บ้านอาวอย 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
03354 รพ.สต.บ้านหนองคล้า 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0
03355 รพ.สต.บ้านขนุน
03356 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
03357 รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง 9 10 11 0 0 0 0 0 11 0
03364 รพ.สต.บ้านคลองกลาง 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ 33 36 105 0 0 0 0 0 70 35
03360 รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
03361 รพ.สต.บ้านหัวเสือ
03362 รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0
03363 รพ.สต.บ้านกวางขาว 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
03365 รพ.สต.บ้านโคกเพชร 14 16 36 0 0 0 0 0 34 2
03366 รพ.สต.บ้านปราสาท 3 3 5 0 0 0 0 0 5 0
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง
03368 รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
03369 รพ.สต.บ้านนาก๊อก
03370 รพ.สต.บ้านกฤษณา 6 6 12 0 0 0 0 0 5 7
03371 รพ.สต.บ้านวิทย์ 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6
03372 รพ.สต.บ้านตรอย
03373 รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง
03374 รพ.สต.บ้านโนน 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0
รวม 93 100 213 0 0 0 0 0 161 52 1