รายงานการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว


หน่วยบริการ ต.ค.61-ปัจจุบัน เดือน 2019-04 การดำเนินการ   บริการในอนาคต
คน คร้้ง กิจกรรม คน ครั้ง กิจกรรม ใหม่ เก่า ดำเนิน
การแล้ว
ยังไม่
ดำเนินการ
 
03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0
03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
03350 รพ.สต.บ้านจะกง 4 4 8 0 0 0 0 0 7 1
03351 รพ.สต.บ้านใจดี 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3
03352 รพ.สต.บ้านกันจาน 2 2 3 1 1 1 1 0 2 1
03353 รพ.สต.บ้านอาวอย 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
03354 รพ.สต.บ้านหนองคล้า 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0
03355 รพ.สต.บ้านขนุน
03356 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่
03357 รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม
03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง 3 4 5 0 0 0 0 0 5 0
03364 รพ.สต.บ้านคลองกลาง 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ 26 28 88 0 0 0 0 0 61 27
03360 รพ.สต.บ้านสมบูรณ์
03361 รพ.สต.บ้านหัวเสือ 1
03362 รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0
03363 รพ.สต.บ้านกวางขาว 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
03365 รพ.สต.บ้านโคกเพชร 13 15 35 0 0 0 0 0 33 2
03366 รพ.สต.บ้านปราสาท 3 3 5 0 0 0 0 0 5 0
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง
03368 รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
03369 รพ.สต.บ้านนาก๊อก
03370 รพ.สต.บ้านกฤษณา 6 6 12 0 0 0 0 0 6 6
03371 รพ.สต.บ้านวิทย์ 2 2 6 0 0 0 0 0 3 3
03372 รพ.สต.บ้านตรอย
03373 รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง
03374 รพ.สต.บ้านโนน 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0
รวม 73 79 183 1 1 1 1 0 139 44 1