1. ตรวจสอบข้อมูลบริการรายวัน
  2. เปรียบเทียบข้อมูลจาก Serverหลัก/รอง
  3. รายงานความครอบคลุมการรับบริการวัคซีน (EPI)
  4. รายงานการส่งแบบ off line
  5. คิวรี่รายงานจาก data center